Önümler habarlary

 • Akril çüýşeleriň aýratynlyklary we ulanylyşy

  Akril derini ideg etmek krem ​​çüýşesi, köp üýtgeşik aýratynlyklary we amaly goşundylary bolan umumy kosmetiki gaplaýyş gapydyr.Akril kosmetiki çüýşeler diňe bir owadan görnüşe eýe bolman, eýsem ýokary aç-açanlygyň, aşgazana garşylygyň we himiki garşylygyň artykmaçlyklaryna hem eýe ...
  Koprak oka
 • Losyon çüýşesini öndürmek prosesi

  Losyon çüýşelerini öndürmek prosesi Lotion çüýşeleri plastmassa materiallaryna bölüp bolar PE çüýşesini urýan (has ýumşak, has berk reňkler, bir gezek galyp) PP zarba çüýşesi (has kyn, has berk reňkler, bir gezek galyp) PET çüýşesi (gowy aç-açanlyk, köplenç ulanylýar toner we saç önümleri, daşky gurşaw ...
  Koprak oka
 • Täze satyn alnan Sub-çüýşäni nädip sterilizasiýa etmeli

  Sub çüýşäni dezinfeksiýa etmegiň bir usuly: ýyly suw bilen ýuwuň Ilki bilen biraz ýyly suw taýýarlamaly.Suwuň gaty yssy bolmaly däldigini ýadyňyzdan çykarmaň, sebäbi doldurylýan çüýşeleriň köpüsi plastmassadan ýasalýar.Temperatureokary temperaturaly gyzgyn suw ulanmak, doldurma çüýşesiniň gyzmagyna sebäp bolup biler ...
  Koprak oka
 • Rolik çüýşe aýna monjuklar ýa-da polat toplar?

  Rolikli çüýşeler, adaty gaplama çüýşesidir we adamlar tarapyndan giňden ulanylýar.Rolik çüýşeleriň jesetleri adatça plastmassadan we aýnadan ýasalýar.Çüýşäniň adatça kiçi göwrümi bar we çüýşäniň kellesi togalanýan top bilen enjamlaşdyrylandyr, bu adamlar üçin amatly ...
  Koprak oka
 • losyon nasosy işlemese näme etmeli

  Losyonyň nasos kellesini gysyp bolmajak meselä duşsaňyz, önümi tekiz ýa-da tersine goýup bileris, içindäki suw we süýdüň has aňsat gysylmagy ýa-da nasosyň kellesi bolmagy mümkin. losýony gysyp bolmaýar.Eger losyon nasosy da ...
  Koprak oka
 • Plastmassa önümleriniň reňk tapawudynyň sebäbi näme?

  1. Çig malyň plastmassa önümlerine täsiri Düwürtigiň aýratynlyklary, plastmassa önümleriniň reňkine we ýalpyldawuklygyna uly täsir edýär.Dürli rezinleriň dürli reňkleýji güýçleri bar we käbir plastmassa materiallary dürli reňkde bolýar.Şonuň üçin gaty möhüm ...
  Koprak oka
 • Losyon nasos kellesi barada esasy bilim

  1. Önümçilik prosesi Losyon nasosynyň kellesi, kosmetiki gapyň mazmunyny çykarmak üçin gabat gelýän guraldyr.Suwuk dispenser, basyş arkaly çüýşedäki suwuklygy çykarmak we soňra daşky atmosferany goşmak üçin atmosfera deňagramlylygy ýörelgesini ulanýar.
  Koprak oka
 • Akril krem ​​çüýşe materialynyň hilini kesgitlemegiň birnäçe usuly

  Akril materialyň gowy bölegi ýokary hilli akril önümini kesgitleýär, görnüp dur.Has pes akril materiallary saýlasaňyz, gaýtadan işlenen akril önümleri deformasiýa ediler, sary we garalanar ýa-da gaýtadan işlenen akril önümleri köp kemçilikli önüm bolar.Bu meseleler dir ...
  Koprak oka
 • Dürli haýwan gaplaýyş çüýşeleriniň bahasynyň uly tapawudynyň sebäbi näme?

  Internetde haýwan gaplaýyş çüýşelerini gözläniňizde, şol bir haýwan gaplaýyş çüýşeleriniň käbiriniň has gymmatdygyny, ýöne käbirleriniň gaty arzandygyny we bahalarynyň deň däldigini görersiňiz.Munuň sebäbi näme?1. Hakyky harytlar we galp harytlar.Plastmassa p üçin çig malyň köp görnüşi bar ...
  Koprak oka
 • Kosmetiki gaplama gutusy sowgat gutusynyň içki goldawyny nädip saýlamaly?

  Sowgat gutusynyň içki goldawy, gaplama gutusy öndürijisiniň gaplama gutusynyň önümçiliginiň möhüm bölegidir.Gaplamak gutusynyň umumy derejesine gönüden-göni täsir edýär.Şeýle-de bolsa, ulanyjy hökmünde sowgat gutusynyň içki goldawyna materiallara düşünmek we ulanmak henizem l ...
  Koprak oka
 • PET plastik çüýşeler

  Plastiki çüýşeler uzak wagtlap dowam edipdir we örän çalt ösüpdir.Köplenç aýna çüýşeleri çalyşdylar.Indi plastmassa çüýşeleriň uly göwrümli sanjym çüýşeleri, agyz suwuk çüýşeleri we iýmit ýaly köp pudaklarda aýna çüýşeleri çalyşmagy tendensiýa öwrüldi.
  Koprak oka
 • Kosmetiki şlang öndürijiler: Kosmetiki şlanglaryň artykmaçlyklary näme?

  Geçmiş bilen deňeşdirilende, kosmetikanyň daşky gaplamasy köp üýtgedi.Umuman aýdanyňda, şlangy ulanmak has amatly.Şeýle-de bolsa, has amatly kosmetiki şlangy saýlamak üçin kosmetika öndürijisi hökmünde onuň artykmaçlyklary näme?Satyn alanyňyzda nädip saýlamaly.Şonuň üçin kosmetika ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3